Изучавањем садржаја предмета студенти ће упознати цивилну заштиту као организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјано-културна добра и животну средину, историјски контекст и формирање институција цивилне заштите, међународноправни третман и статус цивилне заштите, као и сарадњу на регионалном и глабалном нивоу у овој области. Студенти ће се упознати са организацијом, значајем и улогом цивилне заштите у ЕУ, положајем цивилне заштите у националном систему смањења ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама, са посебним акцентом на њеном значају у укупном одрживом развоју. Студенти би требало да разумеју однос између елемената цивилне заштите, процес мобилизације и активирања у цивилној заштити, као и да упознају процес планирања и припремања цивилне заштите.     

Исход предмета: На крају учења студенти ће моћи да објасне цивилну заштиту као хуманитарну, социјално интегративну функцију, као и да: 1.опишу и објасне историјски развој заштитне функције и цивилне заштите, 2. да образложе формирање институција цивилне заштите на глобалном и  националном нивоу, 3. објасне њену основну делатност у заштити, спасавању и откланању последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих опасности које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину,4.наведу примере и упореде начин организације, функционисања и управљања савременим системима цивилне заштите најразвијенијих држава ЕУ и шире, 5. образложе положај цивилне заштите као специфичне компоненте јединственог интегрисаног система смањења ризика од катастрофа, са посебним акцентом на њену улогу у ванредним ситуацијама у миру  и делатности која функционише у ванредном и ратном стању. Студенти ће бити у стању да  наведу и опишу елементе цивилне заштите, објасне процес мобилизације и активирања у цивилној заштити, наведу и разврстају планове цивилне заштите у односу на циљ, намену, садржаје и носиоце њених  задатака.