Циљ реализације наставних садржаја овог предмета је да студенти стекну и усвоје знања из домена функционалне и институционалне организације Система превенције и смањења ризика од елементарних непогода у Републици Србији уз компаративну анализу међународно-правних решења, искустава, процедура и добрих пракси на плану смањења ризика од катастрофа изазваних природним и другим опасностима.

Након завршетка овог курса студенти ће бити способни да: боље разумеју политику превенције и смањења ризика од елементарних непогода у међународним и националним оквирима; сагледају функционалну и институционалну организацију Система смањења ризика Републике Србије као и правце његовог развоја у будућности; учествују у спровођењу политике превенције и смањења ризика од елементарних непогода од нивоа државних органа, органа локалне самоуправе као и у привредним друштвима и другим правним лицима.

Теоријска настава: Теоријска становишта и разматрања Система превенције и смањења ризика од елементарних непогода; Међународни оквири превенције и смањења ризика од природних и других катастрофа; Стратешки и правни оквир Система превенције и смањења ризика од елементарних непогода у Републици Србији. Начела, субјекти и снаге Система; Надлежности државних органа, органа локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица; Улога цивилног друштва и волонтерских организација у Систему превенције и смањења ризика од елементарних непогода. Структура Система превенције и смањења ризика од елементарних непогода (цивилна заштита, Служба 112, штабови за ванредне ситуације..). Управљање Системом превенције и смањења ризика од елементарних непогода. Финансирање и надзор. Правци даљег развоја. Практична настава: Анализа развоја и функционисања Система превенције и смањења ризика од елементарних непогода и управљања ванредним ситуацијама у Републици Србији – применом метода Студије случаја; Сагледавање имплементираности међународних решења, стандарда, искустава и добрих пракси у Систем превенције и смањења ризика од елементарних непогода Р. Србије.