Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u grupama i organizacijama u kriznim situacijama sa ciljem očuvanja korporativne bezbednosti.

Ishod predmeta

Razumevanje grupne i organizacione dinamike i mesta čoveka u grupnim i organizacionim procesima. Upoznavanje sa liderskim veštinama značajnim za upravljanje grupama i organizacijam u razdobljima stresa, traume i krize. Priprema ljudi za suočavanje sa kriznim i traumatskim situacijama, upotreba strategija prevladavanja krize. Jačanje otpornosti individua za stvaranje čvrste organizacije.