Циљеви предмета

Омогућити да студенти стекну основна знања из психологије, као и знања која су од значаја за науке безбедности, а ту спадају пре свега она која су везана за теме психолошког рата и психосоцијалне угрожености личности (стрес, кризе и траума).

Исходи изучавања

Усвајање основних психолошки појмова, разумевање значаја психолошког угла гледања на проблеме у области јавног мњења, друштвених збивања, унутар организација, у ванредним ситуацијама, и начина на које се може прићи превенцији психичких криза.