Циљеви предемта: Стицање нових и продубљивање постојећих знања о глобалним безбедносним претњама које се у савременим околностима испољавају на различите начине и које је потребно проучавати, разумевати и објашњавати кроз мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ.

Исход изучавања: Познавање и разумевање основних појмова везаних за глобалне безбедносне претње. Познавање и разумевање кључних карактеристика појединачних глобалних безбедносних претњи и могућност њиховог објашњења кроз мултидисциплинарниприступ.Упознавање са основним карактеристикама  различитих глобалних безбедносних претњи и с тим у вези разумевање механизама њиховог настанка и деловања. Оспособљеност за анализу медијског извештавања о глобалним безбедносним претњама и утицај на перцепцију јавности у вези са тим (морална паника, страх од злочина).Оспособљеност за анализу деловања различитих субјеката на међународном и националном нивоу у контексту сузбијања глобалних безбедносних претњи. Студенти ће такође бити оспособљени за самостално проналажење јавно доступних база података за истраживања савремених глобалних безбедносних претњи (оружаних сукоба, тероризма и сл), њихову примену и тумачење доступних података.