Циљ курса је да студенти стекну знања из области комуникологије са посебним освртом на масовне медије и развију критичко разумевање функционисања медија у демократским друштвима, као и социјалне димензије глобализације медија и сектора комуникације. Они такође усвајају и кључне појмове популарне културе и разумевају улогу медија у обликовању (перцепцији)-стварању друштвено значајних питања уоште и оних везаних за безбедност посебно.

Студенти треба да уоче важност и комплексност односа медија и безбедносних феномeна (насиља, криминала, тероризма, рата и ванредних ситуација), овладају основним категоријама везаним за овај однос и да разумеју: а) како медији представљају различите безбедносне проблеме/феномене, и која су последице тог и таквог приказивања; б) каква је улога медија у јавном дефинисању и конституисању безбедности (однос реалног стања безбедности и медијског приказа безбедносних феномена) ; ц) везу између медијских садржаја и њихових утицаја на (не)безбедност Студенти такође треба да науче да критички »читају« медијске садржаје и разумеју њихове безбедносне импликације и тако постану интелектуални носиоци критичке медијске педагогије