Циљ предмета је стицање и усвајање релевантних знања и савремених приступа (погледа) о проблемима у области еколошких ризика и претњи на глобалном, регионалном, националном и локалном нивоу. Познавање параметара, третмана и дезинфекције воде у ванредним ситуацијама, загађења дуготрајним органским загађујућим супстанцама, као и загађења агросистема. Усвајање знања о природним и техничкотехнолошким опасностима и њиховим еколошким последицама. Разумевање процеса заштите здравља у условима еколошких ризика и претњи.


Исход предмета је разумевање карактера и феномена еколошких ризика и претњи, међусобне условљености антропогених активности и развоја и еколошких ризика и претњи као и природних опасности (катастрофа) и еколошких ризика и претњи, развијање еколошке свести и новог приступа у решавању еколошких проблема, еколошком образовању и одрживом развоју. Разумевање најважнијих метода које се користе у анализи и санацији воде у случају катастрофа, нарочито поплава. Упознавање са загађењем воде, ваздуха и земљишта и хране кроз анализу дуготрајних органских загађивача. Разумевање повезаности еколошких ризика и претњи и значаја превенције и заштите здравља.