Стицање знања о методама праћења и контроле параметара у случају природних, акциденталних и несрећа изазваних конфликтом. Упознавање са третманом и контролом квалитета воде за пиће, као и најважнијим параметрима који се прате у случају вандредних ситуација, нарочито поплава. У том смислу студенти ће бити упознати са улогом најновијих технологија – нанотехнологија. Упознавање са начином на који је уз коришћење географских информационих система могуће формирати квалитативну, квантитативну и визуелну презентацију садржаја који су у реалном окружењу ризика од елементарних и других непогода.