Циљеви курса: 

Упознавање студената са:

- основним криминалистичким појмовима 

основним карактеристикама криминалистичког мисаоног процеса

типичним појавним облицима и начинима извршења кривичних дела

основним методама и техникама, мерама и радњама које се предузимају у криминалистичком раду

основним проблемима који се појављују у процесу откривања и доказивања кривичних дела и начинима њиховог превазилажења

Исходи учења:

Након савладавања градива студенти ће бити способни:

да препознају у пракси конкретан криминални догађај и његове основне елементе

сачине  верзије на основу утврђених индиција

сачине план практичне криминалистичке делатности

примене адекватан криминалистичко тактички начин поступања

практично примене криминалистичке мере и радње усмерене ка спречавању, откривању, разјашњавању и доказивању кривичних дела са посебним освртом на примену савремених метода и техника заснованих на научним и техничким достигнућима