Циљ изучавања наставних садржаја из предмета Систем заштите и спасавања огледа се у усвајању знања о актуелним и могућим моделима заштитног организовања органа државне управе, органи аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштва, других правних лица и предузетника, грађана, група грађана, удружења, професионалних и других организација у циљу заштите и спасавања становништва, материјалних добара и животне средине у условима ванредних ситуација у миру и рату. Етиологија угрожавања - природни хазарди и ризици, техничкотехнолошки хазарди и ризици, ратне опасности и савремени безбедносни изазови, ризици и претње; ванредне ситуације и њихове последице; систем заштите и спасавања - појмовно одређење; мисија, циљеви, задаци савремених система заштите и спасавања; међународни оквири сарадње у области цивилног планирања за ванредне ситуације; организација и структура система заштите и спасавања у Р.Србији; правни основ ситема заштите и спасавања; субјекти система заштите и спасвања- владин сектор, невладин сектор и привредни и други правни субјекти; управљање, планирање и припремање система заштите и спасавања; цивилно-војна кооперација; обучавање и оспособљавање у систему заштите и спасавања и правци даљег развоја система заштите и спасавања код нас и у свету.