Циљеви курса:

Развијање способности самосталне теоријске и нормативне анализе основних института кривичног процесног права

Разумевање суштине и сврхе вођења кривичних судских поступака

Разумевање  улоге, задатка и овлашћења различитих процесних субјеката 

Упознавање са током кривичног поступка, његовим стадијумима и фазама, као и могућим исходима поступка

Разумевање  основне криминално-политичке подлоге одрђених нормативиних решења

Упознавање са основним  међународним правним стандардима везаним за кривични поступак.