Циљеви предмета:

Стицање знања о основама еколошке безбедности при чему се еколошким проблемима додаје димензија безбедности и обрнуто, те се животна средина налази у опсегу безбедносних питања. Увођење студената у теоријске приступе концепту еколошке безбедности и систем еколошке безбедности. Крајњи циљ изучавања овог предмета јесте схватање еколошке безбедности као заштите животне средине и виталних интереса појединца, друштва и природе од негативних облика угрожавања који нарушавају стање „одрживе равнотеже“.

Исход изучавања:

Оспособљеност студената за повезивање еколошких проблема и безбедности као и идентификовање и препознавање основних облика угрожавања еколошке безбедности. Упознавање са правним актима у овој области, еколошким криминалитетом и основним субјектима система еколошке безбедности. Разумевање корелације концепта одрживог развоја и еколошке безбедности, а затим и разумевање потребе за образовањем у области еколошке безбедности.


Садржај и структура предмета:

Теоријска настава

1) Различити теоријски приступи и схватања еколошке безбедности ( еколошка безбедност и људска безбедност, секуритизација животне средине);

2) Основни појмови еколошке безбедности: екологија (историјски развој еколошке мисли), безбедност (од националне ка еколошкој безбедности), животна средина;

3) Основне компоненте животне средине као објект угрожавања еколошке безбедности (хидросфера, атмосфера, педосфера и биодиверзитет);

4) Еколошка правда и еколошка неправда;

5) Правна регулатива из области еколошке безбедности, међународно-правни аспект заштите животне средине, правна регулатива заштите животне средине у Републици Србији;

6) Еколошки криминалитет и еколошка безбедност, појам, основне карактеристике и узроци;

7)Субјекти еколошке безбедности, конвенционални и неконвенционални;

8) Одрживи развој и еколошка безбедност;

9) Образовање и еколошка безбедност.