Циљ предмета је проширење и продубљење стечених знања из области безбедности са акцентом на системском мишљењу, упознавању са динамиком, структуром и начином функционисања система националне безбедности Републике Србије и других земаља, упознавању са кључним разликама између система националне безбедности тоталитарних/слабих и демократских држава, као и са системима безбедности на наднационалном нивоу. Имајући у виду динамичну природу безбедности у савременим условима, предмет треба да оспособи студенте за самостално уочавање кључних карактеристика модерних система националне безбедности и за препознавање промена у њиховој структури, као и интеракција са ближим и даљим окружењем. Такође, кроз развијање способности за примену системскоструктуралног приступа у анализи безбедносних потреба и интереса појединаца, колектива, државе и међународне заједнице, студенти се припремају за управљање организационим системима, мерама, пословима и активностима задовољења ових потреба и интереса.