Циљеви курса: 

Упознавање студената са:

- основним појмовима везаним за планирање и управљање пројектима;

- основним карактеристикама процеса управљања и планирања;

- значењем појма пројекат, врстама и карактеристикама пројеката;

- основним методама и техникама планирања и праћења реализације пројеката;

- стандардним рачунарским програмима за управљање пројектима.

Исходи учења:

Након савладавања градива студенти ће бити способни:

- да препознају врсте пројеката;

- да објасне разлику између процеса управљања и управљања пројектима;

- да објасне животни циклус пројекта;

- да наведу и објасне основне процесе у оквиру концепта управљања пројектима;

- да наведу и објасне улоге свих учесника у пројекту, да објасне начине за мотивисање чланова пројектног тима и решавање конфликата који настају у процесу управљања пројектима;

- да објасне процес управљања ризиком у пројекту;

- да наброје стандардне рачунарске програме за управљањем пројектима и да објасне њихову практичну примену.