Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студенте упозна са законима, подзаконским прописима, другим општим актима и међународним и домаћим стандарима који чине правни оквир корпоративне безбедности. Студенти кроз програм треба да: стекну основна теоријска знања о правној димензији корпоративне безбедности и њеном месту у систему националне безбедности; детаљно упознају домаћу законску регулативу; разумеју предности и недостатке постојећих законских решења и проблеме у њиховој примени; упознају и разумеју генезу индустрије приватне безбедности у Србији и региону као и глобалне трендове њеног развоја и разумеју концепт управљања правним ризицима. План студијског курса је осмишљен тако да студенте припреми за самостално тумачење релевантних правних норми и њихову правилну примену у корпоративном окружењу. Осим представљања и анализе правне регулативе, циљ програма је и повезивање знања и вештина правне и безбедносне струке, тако да се савладавањем градива развија и споссобност коришћења законских механизама за потребе унапређења коропративне безбедности и идентификацију, анализу и оцену правних ризика у корпорацији . 

Исход предмета:

 Исход изучавања предмета се огледа у: овладавању категоријално-појмовним апаратом у области корпоративне безбедности; упознавању студената са прописима који непосредно регулишу систем националне безбедности и корпоративну безбедност као њен сегмент; оспособљавању студената за теоријско промишљање и критичку анализу прописа и развијању способности студената за самостално тумачење и анализу правних норми у области корпоративне безбедности. Савладавањем овог студијског курса студенти ће стећи важна теоријска и практична знања и овладати вештином креирања унутрашње правне регулативе сходно утврђеним безбедносним изазовима, ризицима и претњама, а у складу са захтевима закона и других важећих прописа и стандарда. Студенти упознај