Упознавање са основним концептима, принципима и применама географских информационих система. Сагледавање могућности за њихову употребу у организацији информација о кризним ситуацијама изазваним елементарним и другим непогодама.

Овладавање основним концептима географских информационих система и основним вештинама њиховог коришћења.

Теоријска настава

Увод у географске информационе системе (ГИС), дефиниције, историјат и теоретски концепти. Типови података. Просторни подаци. Извори и прикупљање података. Систем за глобално позиционирање (ГПС). Даљинска детекција, дефиниција и примена. Организовање података и информација, базе података. Обрада података, анализа и презентација. 

Практична настава 

ГИС софтвер и његово функционисање. Базе података. Геореференцирање, координатни системи, пројекције. Извори података. Векторски модел. Прикупљање података помоћу ГПС-а. Имплементација ГПС података. Растерски модел. Даљинска детекција. Тематски и просторни упити. Просторна анализа. Визуелизација.