Циљ курса

Циљ курса је да студенти усвоје знања о појму конфликта, карактеристикама, врстама, фазама, функцијама, регулисању и начинима разрешавања конфликата у националним и међународним оквирима. Студенти ће се упознати са различитим теоријским одређењима друштвеног сукоба од античког до савременог периода, узоцима, елементима, динамиком и класификацијом друштвених конфликата.

Студенти треба да развију способност критичког мишљења кроз дебате и дискусије о чиниоцима и узроцима сукобљавања у савременом свету, као и вештину анализе елемената структуре друштвених конфликата.

Исход курса

Успешним завршетком курса студенти ће поседовати знања о различитим дисциплинарним приступима у изучавању феномена друштвених сукоба. Моћи ће да разумеју комплексан феномен друштвеног конфликта и да објасне његове узроке, карактеристике, врсте, фазе и функције. Студенти ће, такође, бити у стању да анализирају конкретне конфликтне ситуације, да идентификују елементе њихове структуре и коришћене стратегије, те да критички сагледавају аргументе учесника у конфликту - процењују њихове конкретне интересе и вредности.