Циљ овог курса је да код студената развије способност да стратешки промишљају организацију као и да им пружи увиде о томе како доћи до одрживе компетитивне предности организације ослајањући се на пословну стратегију. Курс упознаје студенте са процесом формулисања, вредновања и имплементације стратегије.

Исход изучавања  овог курса обухвата  интегративно искуство о свим доменима управљања у различитим срединама. Кроз предавања и расправе поводом одабраних чланака и студија случајева студенти се оспособљавају.да ову сложену област захвате на више нивоа – кроз специфичне теме, интегративно мишљење, као и комуникативне вештине. Између осталих, тематске јединице овог курса се односе на компетитивну стратегију и формулацију, глобализацију менаџмента, хоризонталну и вертикалну интеграцију, стратешко управљање перформансама итд.