Студенти се оспособљавају да самостално и тимски уоче, дефинишу, ставе под контолу и/или умање или елиминишу ризике настале од извора и облика угрожавања правног лица (корпорације).

Мере доносе и спроводе управљањем интегрисаним функцијама система корпоративне безбедности и ангажовањем субјеката корпоративне безбедниости.

 Крајњи циљ је израда процене ризика за правно лице из дела противправних ризика из које проистиче план обезбеђења (физичког и техничког).