Основни циљ предмета је упознавање студената са феноменима тероризма и организованог криминала као посебних облика криминалитета који имају и безбедносну димензију. У том смислу студенти ће се бавити специфичностима и једног и другог облика криминалитета понаособ али и њиховим заједничким карактеристикама што омогућава разумевање њихове повезаности и модалитета заједничког испољавања. Објашњење тероризма и организованог криминала као облика криминалитета треба да омогући разумевање њихове феноменолошке (појавни облици, структура и динамика појаве) и етиолошке димензије (узроци) али и начина реаговања на њих, како реакције органа формалне социјалне контроле тако и различитих неформалних облика попут улоге медија у том контексту.

Усвојена знања и изграђени ставови по питању тероризма и организованог криминала. Способност самосталне идентификације оних појава које се могу подвести под дела тероризма и организованог криминала као и способност за благовремену реакцију у превентивном и оперативном смислу.

Теоријска настава: Садржај овог курса обухвата проучавање тероризма и организованог криминала кроз различите кривичне аспекте: криминолошки, кривичноправни – материјални и процесни, криминалистички и пенолошки. Поред поменутих аспеката, тероризам и организовани криминал се проучавају и са безбедносног становишта с обзиром на то да представљају савремене безбедносне претње. 

Практична настава: Детаљнија анализа појединих тематских целина као и анализа појединих примера из праксе. Припрема студената за колоквијум, писање есеја и усмено полагање испита.