Исход предмета: Изучавањем наставних садржаја овог предмета, студенти стичу професионалне компетенције за: организовање и спровођење превентивних и оперативних мера за одбрану од поплава, заштиту од земљотреса, организовање и извођење евакуације, збрињавање угрожених и настрадалих лица, РХБ заштиту, заштиту од пожара и експлозија, прву медицинску помоћ, психосоцијалну помоћ, асанацију терена, заштиту од метеоролошких опасности, заштиту од биосферских опасности, заштиту на неприступачним теренима, мере за отклањање последица елементарних непогода и сл. Након овог курса студент ће бити у стању да разумеју систем трагања и спасавања, уочи његову улогу и начин коришћења у ванредним ситуацијама, искористи систем трагања и спасавања у првом одговору на ванредне ситуације и тиме допринесе спасавању људи и материјалних средстава. Садржај предмета: Теоријска настава: Превентивне мере заштите од елементарних непогода; Мере заштите када прети непосредна опасност од испољавања елементарне непогоде; Мере заштите и спасавања у току испољавања елементарне непогоде; мере отклањања последица елементарне непогоде. Мере заштите од земљотреса, поплава, пожара, метеоролошких опасности, биосферских опасности, техничко-технолошких опасности, евакуација, збрињавање угрожених и настрадалих, асанација територије, противепидемијске мере. Појам система трагања и спасавања и његова организација. Законска регулатива трагања и спасавања ( међународни прописи и обавезе и домаћи прописи и уредбе).Основни појмови који се употребљавају у трагању и спасавању и документи (јединице трагања и спасавања, спасилачки координациони центар, координатор трагања и спасавања,координатор мисијом трагања и спасавања, координатор на месту догађаја, процедуре, национални план трагања и спасавања, упутства и међународни стандарди и препоручена пракса). Организација спасилачког координационог центра. Избор и употреба јединица трагања и спасавања. Операција трагања и спасавања, специфичности, процена ризика, трагање, спасавање. Могућности увезивања система трагања и спасавања у државни одговор на ванредне ситуације. Упознавање са системима у окружењу и у свету. Практична настава: Превентива и мере за ублажавање ризика (предвиђање опасности и моделовање, планирање, праћење ризика и мапирање, просторно планирање, верификација, свест јавности и едукација. Приправност и узбуњивање (мониторинг у реалном времену и предвиђање, рано упозорење, комуникационо информациони систем, сценаријо за идентификацију ванредних ситуација, медији и узбуњивање). Одговор – брзо и ефикасно реаговање, активирање телекомуникационог система, разумевање ситуације, командно-контролна координација, дистрибуција информација, процена штете, здравствена заштита у ванредним ситуацијама. Реконструкција и санација