Циљеви предмета

Студенти ће усвојити теоријска знања из основних области науке менаџмента. Нагласак је стављен на упознавање са применљивошћу менаџмент-принципа у различитим облицима пословних организација. Студенти ће се упознати  са одређењем појма менаџмента и еволуцијом теорије менаџмента; основним трендовима у менаџменту 21. века; процесима менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола) и значајем  процеса менаџмента у пословању предузећа и да узму активно учешће у унапређивању пословних процеса на свом Факултету  и Универзитету у целини.


Исходи изучавања

Нa крajу учeњa студенти ћe мoћи дa oбjaсне применљивост менаџмент-принципа у различитим облицима пословних организација; да наведу одређење појма менаџмента и еволуцију теорије менаџмента; опишу основне трендове у менаџменту 21. века; као и да образложе све одреднице у вези са процесима менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола). Након завршеног учења из предмета Увод у менаџмент, од студената се очекује да буду оспособљени да, разумевањем феномена савременог менаџмента, решавају практичне проблеме и задатке. Да проблеме са којима се буду сусретали у свом раду схвате као шансу и изазов за повећање ефективности и ефикасности а никако као проблеме које треба избегавати.