Циљеви предмета:

Основни циљ предмета је да се студенти упознају са местом и улогом војске у политичком систему и односима у које војска ступа са цивилним институцијама државе и друштва. Поред тога, посебан циљпредмета је да се студенти упознају са моделима који се у савременим демократијама примењују ради цивилне и демократске контроле оружаних снага.

Исход изучавања:

Усвајање знања и формирани ставови о месту и улози војске у демократском друштву, потреби успостављања уређених цивилно војних односа и моделима цивилне демократске контроле војске.