Циљеви предмета:

Сазнајни циљеви предмета подразумевају упознавање студената са: теоријом и праксом међународне политике; историјским развојем међународних односа као научне дисциплине, од њених претеча (Херодот, Тукидид, Макијавели и др.), преко утемељивача и класика (Ханс Моргентау, Едвард Кар, Рејмон Арон и др.), па све до савремених теоретичара (Френсис Фукојама, Семјуел Хантингтон, Џон Миршајмер, Александар Вент, Џозеф Нај и др.); субјектима (националним, међународним, транснационалним) и чиниоцима (географија, нација, политички систем, политичка економија, тржиште, технологија, међународно право) светске политике; спољном политиком, спољнополитичким резоновањем и одлучивањем; облицима односа у међународној заједници;  разликама у међународном положају тзв. малих држава, регионалних сила и великих сила; ривалитетима и супарништвом великих сила.

Процесни циљеви предмета подразумевају развој: свести о значају односа између држава; способности сагледавања утицаја субјеката/чинилаца унутрашње политике на спољну политику (и vice versa); умећа дефинисања спољнополитичке ситуације, формулисања спољнополитичких циљева и одабира адекватних спољнополитичких средстава. 

Исход изучавања:

Након реализоване наставе студенти ће бити у могућности да: разумеју и објасне праксу међународне политике, спољнополитичко понашање других држава и спољну политику сопствене државе; идентификују главне актере спољнополитичког одлучивања и разумеју процес доношења спољнополитичких одлука; разумеју место и улогу међународних институција, како из историјске перспективе, тако и у контексту савременог светског поретка; сагледају начин функционисања савремене међународне заједнице и буду упућени у најновије токове светске политике; самостално промишљају актуелна међународна дешавања и дају основна предвиђања будућих међународнх трендова и спољнополитичких потеза одређених држава; анализирају актуелене спољнополитичке праксе и на основу њих формулишу сопствене спољнополитичке препоруке.