Циљ предмета:

Сазнајни циљеви предмета подразумевају упознавање студената са: појмовним одређењем геополитике, коренима и генезом геополитичких теорија као и правцима развоја савремене геополитичке мисли; односом између геополитичке теорије и геополитичке праксе; значајем територије у геополитичкој теорији и пракси; основним обележјима геополитичког амбијента после хладног рата; геополитиком са позиције глобалне силе; изазовима глобалне доминације и замкама хегемоније; чиниоцима будућих геополитичких промена; перспективама светског поретка; регионалним аспектима геополитике; Европом и Балканом између уједињења и нових подела. Процесни циљеви предмета подразумевају развој: свести о важности геополитике за положај држава и укупне међународне односе у свету; знања о геополитичком положају и интересима (циљевима) држава; способности препознавања утицаја геополитичких интереса на деловање држава, њихов положај и стање у међународној заједници; теоријских основа за разумевање процеса у међународној заједници и промишљање актуелних догађаја и предвиђање будућих процеса у међународној заједници.

Исход предмета:
Након реализоване наставе студенти ће бити у могућности да сагледају геополитичке односе у свету; разликују мотиве деловања ( геополитичке интересе) држава; идентификују кључне геополитичке карактеристике држава и области који одређују деловање држава; разумеју геополитичка превирања у међународној заједници; препознају међусобну интеракцију геополитичких интереса држава и геополитичког значаја одређених простора (региона и подрегиона); самостално промишљају актуелне геополитичке догађаје и дају основна предвиђања будућих геополитичких дешавања.