Циљеви

Реализацијом планом предвиђеног програма студенти би требало да развију своје рецептивне (слушање и читање) и продуктивне (говорење и писање) вештине, и у извесној мери своју способност интеракције и медијације на енглеском језику као језику струке наука безбедности. Они би требало да се оспособе за самосталну употребу језика у наведеним медијумима на вишем нивоу и у сложенијим ситуацијама које карактеришу њихово будуће професионално окружење.

Исход изучавања

Студенти ће моћи да прате усмена и писана излагања на енглеском језику, тј. моћи ће да разумеју

  • друге говорнике тј. да прате усмено излагање других, предавања, дискусије, расправе, обавештења, аудио записе о сложенијим,  апстрактним и стручним темама;
  • различите писане текстове, од једноставнијих до дужих и сложенијих текстова, нпр. различите врсте кореспонденције, порука на форумима, кратких информативних текстова (упутстава), новинских чланака, радова у часописима и др. академских и стручних публикација из области наука безбедности; и
  • аудио-визуелне материјале различитог фромата (нпр. интервјуе, дискусије).

Они ће, такође, бити способни да се изразе

  • усмено тј. да усмено представе и опишу сложене академске и стручне теме, да бране своје академске/стручне ставове, да одрже презентацију; и
  • писмено тј. да писмено изнесу своје ставове, напишу извештаје, радове и опишу и образложе различите академске и стручне теме из области наука безбедности (уз употребу речника