Циљеви предмета

Студенти ће усвојити знања о процесу формулисања, вредновања и имплементације стратегије људских ресурса. Такође, студенти ће усвојити знања о  компетитивној стратегији и њеној формулацију, глобализацији менаџмента, хоризонталној и вертикалној интеграцији, стратешком управљању перформансама, итд. Садржај овог курса замишљен је тако а пружи истинско интегративно искуство о свим доменима управљања у различитим срединама. Кроз предавања и расправе поводом одабраних чланака и студија случајева студенти се оспособљавају да ову сложену област захвате на више нивоа – кроз специфичне теме, интегративно мишљење, као и комуникативне вештине.

Исходи изучавања

На крају учења студенти ће моћи да наведу основне чиниоце који одређују приступ формулацији стратегије људских ресурса и друштвених у организацијама. Студенти ће моћи да објасне предности пословне стратегије утемељене на развоју људских ресурса као и њену улогу у процесу достизања дугорочне компетитивне предности организације.