Циљ реализације наставних садржаја овог предмета је да студенти стекну и усвоје знања из домена функционалне и институционалне организације Система превенције и смањења ризика од елементарних непогода у Републици Србији уз компаративну анализу међународно-правних решења, искустава, процедура и добрих пракси на плану смањења ризика од катастрофа изазваних природним и другим опасностима.