Упознавање са међународним стандардима и националним прописима и методолошким основама процене ризика од елементарних и других непогода, као и њихова примена на поједине категорије опасности. Стицање и усвајање теоријских и практичних знањау области планирања смањења ризика и израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама