Циљ предмета: Студенти кроз изучавање овог предмета треба да се упознају са методологијом процене штете, терцијарном превенцијом, процедурама и начинима пружања помоћ и обнове након испољене елементарне непогоде.

Исход предмета: Способност јасног и целовитог сагледавања елемената процеса успешне обнове и пружања помоћи становништву и привредним субјектима на простору погођеном елементарним непогодама.

Садржај предмета: Теоријска настава: Систем обнове и помоћи: концепт и начела; национално законодавство и међународни механизми. Елементи система обнове и помоћи. Основни елементи обнове и помоћи. Обнова друштвеног окружења: Сигурност и егзистенција; Здравствено збрињавање и психолошка помоћ. Санација и изградња простора: Објекти за становање; Привредно-индустријски комплекси; Фарме и пољопривредни погони; Објекти у државном власништву; критична инфраструктура; Животно окружење: Установе културе, Објекти за прераду отпада и загађујућих материја, очување биодиверзитета и екосистема. Економски амбијент: Задовољење потреба грађана, Оживљавање привредних активности, Обнова инфраструктуре, Отклањање макроекономских последица – интервенција владе. Осигурање и надокнада штете. Здравствена и социјална заштита у ванредним ситуацијама насталим због елементарних и других непогода. Најчешћа обољења и повреде у ванредним ситуацијама. Међународна здравствена сарадња и хуманитарна помоћ. Превенција заразних болести у ванредним ситуацијама. Психосоцијална подршка и помоћ у ванредним ситуацијама. Резилијенција и здрави стилови живота у припреми људских ресурса за реаговање у ванредним ситуацијама. Међународна сарадња у области обнове и помоћи (функционална и институционална основа); Нормативно-правни аспект сарадње у области обнове и помоћи; Механизми и организације УН; Механизми и институције ЕУ; Регионалне организације и институције; Хуманитарне организације и њихова улога у области обнове и помоћи; међународно-правна заштита лица у случају катастрофа (људска права и природне катастрофе, хуманитарно право и катастрофе). Практична настава: Обезбедити учеснике у процесу обнове и помоћи који би пренели своја искуства и запажања из праксе. За сваку од области организовати гостовање предавача, односно у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације омогућити разговор са оперативцима на терену.