Циљеви предмета:

Стицање знања о предмету, развоју и врстама дипломатије као спољнополитичком средству од посебног утицаја на одбрану државе. Упознавање са најважнијим међународним и домаћим актима којима се уређује ова област

Исход изучавања:

Разумевање потребе развијања преговарачких капацитета малих држава како би дипломатским средствима могле да јачају своју безбедност и одбрану. Овладавање основним методама, поступцима и техникама рада дипломатских представника при реализацији њихових функција.

Садржај и структура предмета: 

Теоријска настава Предмета чине три модула: 

1. модул – Теорија дипломатије и одбране 

2. модул – Дипломатија и одбрана у међународној заједници 

3. модул – Дипломатија и одбрана Републике Србије