Циљ предмета: Kроз изучавање садржаја предмета студенти се упознају са приступом безбедности у чијем фокусу се налазе фактори који утичу на квалитет живота грађана. Студенти, такође треба да разумеју потребу за пребацивањем акцента са безбедности територије и институција на безбедност грађана као основног параметра за процену безбедности одређеног простора и/или заједнице. 

Предмет је постављен тако да испуни следеће циљеве:

  1. Развој способности интердисциплинарног приступа проблему;
  2. Развој критичког и аналитичког размишљања; 
  3. Препознавање кључних актера у односу на реализацију концепта; 
  4. Контекстуализација феномена у историјском и просторном оквиру; и 
  5. Развијање способности писмене и усмене комуникације у циљу преношења стечених знања. 
Исход предмета: На крају курса студенти ће бити у стању да: 

  • Праве разлику између безбедности као питања владавине и као низа конкретних проблема савременог човека; 
  • Користе адекватне теоријске и аналитичке категорије битне за безбедност људи; 
  • Идентификују и анализирају изазове и сложене везе у контексту специфичних проблема људске безбедности; 
  • Повезују концепт људске безбедности са конкретним индикаторима који указују на постојање поремећаја у сфери безбедности; и -
  • Преносе знање и квалификовано учествују у расправама о питањима људске безбедности; 
Садржај предмета: Теоријска настава Садржај предмета промовише мултидисциплинарни приступ безбедности, и истиче бројне битне компоненте за безбедност људи по методологији Агенције за развој ОУН (United Nations Development Programme). Кроз приказ разних теоријских праваца и истраживања указује се на вишедимензионалност области безбедности. Курс обухвата упознавање студената са дефиницијама појма људске безбедности, његовим различитим концептуализацијама и операционализацијама, његовим историјатом и бројним димензијама, укључујући у првом реду парадигме људских права и одрживог развоја. Практична настава У практичном делу наставе студенти имају прилику да стечена теоријска знања продубљују решавањем хипотетичких задатака за превазилажење ситуација које угрожавају људску безбедност. На часовима вежби акценат је на креирању матрица ризика у функцији система раног упозорења.