ХУМАНА БЕЗБЕДНОСТ

Циљеви предмета

Упознавање студената са приступом безбедности у чијем фокусу се налазе фактори који утичу на квалитет живота грађана. Разумевање потребе за пребацивањем акцента са безбедности територије и институција на безбедност грађана која треба да буде основно мерило при процени безбедности одређеног простора и/или заједнице.

Исход изучавања

Способност јасног и целовитог сагледавања савременог друштвеног и политичког окружења из перспективе проблематизовања индивидуалне безбедности.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Садржај предмета промовише мултидисциплинарни приступ безбедности, и истиче бројне битне компоненте за безбедност људи. Кроз приказ разних теоријских праваца и истраживања указује се на вишедимензионалност области безбедности. Курс обухвата упознавање студената са дефиницијама појма људске безбедности, његовим различитим концептуализацијама и операционализацијама, његовим историјатом и бројним димензијама, укључујући у првом реду парадигме људских права и одрживог развоја.

Практична настава

У практичном делу наставе студенти имају прилику да стечена теоријска знања продубљују решавањем хипотетичких задатака за превазилажење ситуација које угрожавају људску безбедност.