Исход предмета: Изучавањем наставних садржаја овог предмета, студенти стичу професионалне компетенције за: организовање и спровођење превентивних и оперативних мера за одбрану од поплава, заштиту од земљотреса, организовање и извођење евакуације, збрињавање угрожених и настрадалих лица, РХБ заштиту, заштиту од пожара и експлозија, прву медицинску помоћ, психосоцијалну помоћ, асанацију терена, заштиту од метеоролошких опасности, заштиту од биосферских опасности, заштиту на неприступачним теренима, мере за отклањање последица елементарних непогода и сл. Након овог курса студент ће бити у стању да разумеју систем трагања и спасавања, уочи његову улогу и начин коришћења у ванредним ситуацијама, искористи систем трагања и спасавања у првом одговору на ванредне ситуације и тиме допринесе спасавању људи и материјалних средстава.