Циљеви курса:

Упознавање са историјским развојем кривичног поступка и науке Кривичног процесног права

Упознавање са основним начелима кривичног поступка

Упознавање са улогом, задацима и овлашћењима различитих процесних субјеката

Упознавање са током кривичног поступка, његовим стадијумима и фазама, као и могућим исходима поступка

Упознавање са основним  међународним правним стандардима везаним за кривични поступак.

Исходи учења:

Способност самосталне теоријске и нормативне анализе основних института кривичног процесног права

Разумевање суштине и сврхе вођења кривичних судских поступака

Самостално тумачење норми које уређују кривични поступак

Разумевање  улоге, задатка и овлашћења различитих процесних субјеката

Разумевање  криминално-политичке основе одрђених нормативиних решења