Циљ предмета је да студенти усвоје основна знања из области социјалнопатолошких појава, као и обавештења о основним принципима социјалне контроле и превенције у овој области.

Студенти се упознају са феноменолошким карактеристикама, учесталошћу појава и друштвеним интервенцијама према социопатолошким понашањима.

Исходи изучавања: Темељно разумевање природе социјалнопатолошких феномена у савременом друштву. Разумевање односа између одређених социјалних фактора (социодемографских и других) и најраширенијих поремећаја понашања. Развијање критичког односа и способности за сагледавање социопатолошких појава са аспекта професије менаџера безбедности, усвајање знања и вештина неопходних за препознавање и рад са особама које испољавају девијантно понашање