Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти:  упознају са историјским развојем, појмовима везаним за логистику и врстама логистике, основним карактеристикама и садржајима савремене логистике и логистичких ланаца, логистичким трошковима, показатељима, робно-тренспортним центрима, и контролингом. Студенти би требало да развију свест о методама и техникама које се користе у логистици, садржајима националне логистике и њеном месту и улози у систему националне безбедности. Студенти би требали да усвоје знања о основним садржајима, функцијама и принципима логистичке подршке у систему националне безбедности и различитим моделима организације логистичке подршке.  Очекује се да студенти усвоје знање о специфичностима остваривања логистичке подршке у појединим сегментима система националне безбедности, ресурсној бази логистике и инфраструктуре, показатељима логистике у Србији, и развију теоријску основу за перципирање будућег развоја логистике у Србији. Уједно циљ предмета је развијање теоријске основе, али и способности критичног мишљења према постојећим теоријама  и пракси логистике и њеног развоја. 

Исход предмета

Након реализоване наставе студенти ће бити у могућости да објасне историјски развој, дефинишу појмове везане за логистику, класификују логистику према основним карактеристикама и сврси, као и да објасне садржаје савремене логистике и логистичких ланаца, логистичке трошкове, показатеље, робно-тренспортне центре и контролинг. Студенти би требало да развију свест о методама и техникама које се користе у логистици, садржајима националне логистике и њеном месту и улози у систему националне безбедности. Студенти ће усвојити потребни ниво чињеница о основним садржајима, функцијама и принципима логистичке подршке у систему националне безбедности и различитим моделима организације логистичке подршке.  Студенти ће усвојити знање о специфичностима остваривања логистичке подршке у појединим сегментима система националне безбедности, ресурсној бази логистике и инфраструктуре и показатељима логистике у Србији, и уједно развити теоријску основу за перципирање будућег развоја логистике у Србији, на основу сазнања о квалитативним, квантитативним и процесним величинама које их описују. Студенти ће развити способност критичног мишљења према постојећим теоријама  и пракси логистике и њеног развоја.  

Студенти ће моћи да анализирају потребу и улогу националне логистике у могућим кризним ситуацијама. Развиће креат ивни и критички однос према различитим приступима планирања, организовања и реализације логистичке подршке у систему националне безбедности.