Циљ студијског курса је упознавање студената са елементима формалне социјалне контроле криминалитета, при чему се ставља акценат на затворски систем. Основни актери криминалитета, учинилац и жртва, се у оквирима овог курса изучавају са циљем објашњавања узрока који утичу на формирање феномена криминалитета.

Детаљније упознавање са пенолошком проблематиком односно правним последицама делинквентних понашања у контексту извршења санкција за деликте са посебним акцентом на кривичне санкције и начинима спречавања виктимизација у савременим условима.


Теоријска настава: Садржај овог курса у делу који се назива пенологија садржи изучавање правних последица делинквентних понашања. Обухвата историју и развој теоријске пенолошке мисли. Приказује систем извршења кривичних санкција и мера алтернативног кажњавања. Виктимолошки део студијског курса проучава улогу жртве и даје знања о виктимизацији и о спречавању виктимизације у савременим условима.

Практична настава: Детаљнија обрада појединих тематских целина путем семинара и студијских посета.