Циљ предмета 

Оспособљеност за израду аката из области заштите животне средине. Оспособљеност за успостављање адекватних политика заштите животне средине у организацији. Оспособљеност за идентификацију и утврђивање различитих аспеката утицаја организације на животну средину. Познавање законских захтева и других захтева који долазе из спољњег окружења. Израда стратегија и програма за спровођење политике заштите животне средине у организацији.

Исход предмета 

Разумевање Система менаџмента животном средином (ISO 14001:2015) у смислу унапређења перформанси и одговорности организације у заштити животне средине. Разумевање шта је појам и употреба циркуларне економије. Упознавање важности принципа предострожности. Упознавање са законским прописима из области заштите животне средине. Детаљно упознавање управљања отпадом, посебним токовима отпада, животним циклусом производа, као и управљања хемикалијама. Упознавање са мониторингом емисија, израдом катастра загађивача у индустрији, као и евиденције о отпаду.