Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти ће се упознати са концептом, трендовима, дефиницијама безбедности животне средине и еколошке

безбедности, глобалним загревањем као претњи безбедности животне средине, еколошким избеглицама, облицима еколошког

тероризма, безбедности хране, водних као и енергетских ресурса. Циљ овог студијског курса је и стицање нових знања о улози

нанотехнологија у ХХI веку.

Исход предмета

Способност разумевања и идентификације свих извора угрожавања животне средине.