Циљеви предмета:

У оквиру реализације основних садржаја предмета, студенти се оријентишу да процењују и вреднују различите класичне и модерне теорије националног суверенитета у контексту актуелне геополитичке стварности. Први део садржаја посвећен је теоријским концептимадржаве са тежиштем на схватању њеног традиционалног обележја – суверенитета; партнерства и дијалога државе и цивилног друштва, као и положаја националне државе у условима све присутнијег деловања транснационалних институција у међународним односима. Другидео, односи се на сагледавање главних димензија глобализације: економску, инфраструктурну, политичку, културну, медијску, војну, еколошку и др., превасходно кроз делатност транснационалних институција.Хеуристички, предмет има за циљ да обезбеди академски увид у плодну разноврсност теоријских модела државе, суверенитета и транснационалних институција и да омогући реалније поимање великих процеса који мењају политичко-безбедносну мапу света.

Исход изучавања:

Планирани ефекат предмета је да студенти, кроз различите облике наставе,самостални рад и упознавање са искуствима из праксе, стекну знања о различитим теоријским приступима и моделима државе, националног суверенитета, транснационалних институција и њиховој трансформацији у оквиру процеса транзиције и глобализације. Практична сврха студија састоји се у оспособљавању студената за критичку анализу конкретних политичко-безбедносних феномена у контексту националних, регионалних и глобалних друштвених процеса и текућих промена као и за обављање аналитичко-истраживачких послова у државним органима, агенцијама и социјалним службама, али и НВО и образовним институцијама које се баве образовањем кадрова у пољу безбедности.