Циљ предмета "Систем корпоративне безбедности" је стицање знања и способности за самосталан критички приступ проблемима управљања, одлучивања и лидерства у организацијама у нормалиним пословним условима и условима кризних и уопште ванредних ситуација. Овладавање методама и техникама за пројектовање организације, структуре, процеса и метода квантификације ризика и помоћи у одлучивању. Системско сагледавање правних, организационих, финансијских и технолошких аспеката. Студенти се оспособљавају се да самостално и тимски разумеју основне принципе процеса управљања ризицима и улогу овог процеса у корпооративном сектору, затим да ставе под контролу и/или умање и/или елиминишу ризике настале од извора, носиоца и облика угрожавања правног лица (корпорације) и на крају да уоче и објасне како организације примењују концепт управљања ризицима на стратешком и оперативном нивоу и израде процену ризика за правно лице и план управљања ризицима Теоријска настава Појам и врсте ризика; Друштвени, техничко-технолошки и еколошки аспектии корпоративних ризика; Кључне методе моделирања ризика и ограничења модела ризика; Субјекти корпоративне безбедности; Угрожавање правног лица (корпорације); Процена и контрола ризика; Основе процеса управљања ризицима на корпоративном нивоу; Стратешко и оперативно управљање ризицима