Циљ предмета је проширење и продубљење стечених знања из области обавештајног рада, функционисања обавештајно-безбедносних система и структуре савремених служби безбедности, са фокусом на упознавању са динамиком развоја, структуром и начином функционисања обавештајних и безбедносних служби Републике Србије, великих сила и земаља у окружењу. Предмет треба да оспособи студенте за самостално уочавање кључних карактеристика модерних обавештајних и безбедносних служби и за препознавање промена у њиховој структури, као и интеракција са ближим и даљим окружењем.

Кроз усвајање градива, студенти стичу следећа знања и способности: повезивање појма обавештајног рада с појмом националне безбедности; разликовање и описивање карактеристика савремених обавештајно-безбедносних система; описивање институционалне основе обавештајно-безбедносних система Републике Србије и других држава; разликовање надлежности појединачних сегмената и субјеката обавештајно-безбедносног система; упоређивање других обавештајно-безбедносних система са обавештајно-безбедносним системом Републике Србије и препознавање кључних разлика између њих; анализирање динамике развоја обавештајно-безбедносних система Републике Србије и других земаља.