Циљеви предмета/курса су упознавање студената са основним знањима о теоријским концептима здравствене и социјалне заштите, као и практичним знањима о организацији наведених система заштите. Такође, студенти ће добити основна знања о факторима који утичу на здравље и мерема и нивоима превенције болести, као и о организацији здравствене и социјалне заштите у редовним и ванредним ситуацијама.

Исход изучавања је усвајање знања и вештина у области организације здравствене и социјалне заштите у редовним и ванредним ситуацијама, као и знања о основним детерминантама здравља и факторима ризика за настанак појединих заразних и незаразних болести. Студенти ће бити оспособљени да  усвојена знања примењују у пракси у смислу повезивања и сарадње са свим релевантним партнерима у заједници, односно институцијама у систему здравствене и социјалне заштите које имају кључну улогу у остваривању безбедности грађана и унапређењу и очувању њиховог живота и здравља.