Циљеви предмета/курса су упознавање студената са теоријским концептима научних и стручних знања из области безбедности и заштите здравља запослених у радном процесу, као и практичним знањима  која имају за циљ спречавање, елиминисање и смањење ризика по безбедност и здравље у оквиру радног места и радној околини. Такође, студенти ће добити основна знања о факторима који утичу на здравље запослених и мерама и нивоима превенције професионалних болести, као и о законској регулативи Европске уније и Републике Србије у овој области.

Исход изучавања предмета/курса Усвајање знања и вештина, односно стицање компетенције за управљање, организацију и надзор  у области безбедности и заштите здравља на раду, као и развој одговарајућих процедура и метода у овој области. Студенти ће бити оспособљени да усвојена знања примењују у пракси у смислу примене методологије процене ризика по безбедност и здравље на раду, као и примене свих мера примарне, секундарне и терцијарне заштите.