У оквиру теоријске наставе студенти изучавају следеће садржаје: врсте заштићених података (тајни подаци, пословне и професионалне тајне, подаци о личности, информације од јавног значаја); механизми и процедуре заштите података; управљање заштићеним подацима; пројектовање система заштите података; елементи система заштите података; технички елементи заштите података; организациони елементи (менаџмент заштите података); логички елементи; нормативни елементи заштите података (законска регулатива, аутномно право, међународни и национални стандарди); методологија пројектовања система заштите података; пројектовање система заштите података у великим привредним друштвима и јавним предузећима; пројектовање система заштите података у малим и средњим предузећима.

Практична настава: У практичном делу наставе кроз вежбе и студијски истраживачки рад студенти имају прилику да стечена теоријска знања имплементирају кроз решавање практичних задатака, симулацију реалних пословних ситуација и упознавање са професионалним искуствима и добром праксом у овој области