Циљ курса састоји се у појмовном артикулисању  и операционализацији знања из основних области науке менаџмента. Нагласак је стављен на упознавање са применљивошћу менаџмент-принципа у различитим облицима пословних организација. Да студенти схвате одређење појма менаџмента и еволуцију теорије менаџмента; да упознају основне трендове у менаџменту 21. века; да разумеју све одреднице у вези са процесима менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола); да упознају процес менаџмента кроз проучавање студија случаја; да упознају значај процеса менаџмента у пословању предузећа и да активно узму учешће у унапређивању пословних процеса на свом Факултету и Универзитету у целини.


Исход изучавања подразумева да су студенти оспособљени да, разумевањем феномена савременог менаџмента, решавају практичне проблеме и задатке. Да проблеме са којима се буду сусретали у свом раду схвате као шансу и изазов за повећање ефективности и ефикасности а никако као проблеме које треба избегавати.