ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Појмовно артикулисање и операционализација знања из области друштвеног деловања, при чему се нагласак поставља на анализи политичких вредности и институција, различитих димензија јавног мњења и начина функционисања политичких странака. Предмет обухвата и начелну поделу традиционалних и савремених државних облика и њихових начела легитимитета, генезу јавног мњења и модерних странака, као и њихов однос спрам суверене државе и грађанског друштва. Посебан акценат ставља се на домаће околности, тј. на настанак и развој српске државе и њених политичких установа, посебно вредносних образаца који су том приликом настајали.

ИСХОД ИЗУЧАВАЊА
Стицање знања о историјском уобличавању политичких идеала и вредности (правда, слобода, једнакост итд), односно савремених политичких идеологија (либерализам, социјализам, конзервативизам, фашизам/нацизам), као и премодерних и модерних политичких институција; анализа савремених процеса друштвеног раслојавања и пратећих политичких сукоба; могући модели интеграција и политичких удруживања у оквирима модерног процеса глобализације.