Cilj ovog studijskog kursa jeste razumevanje pojma monitoringa i njegovog značaja u civilnoj zaštiti i zaštiti životne sredine. U okviru predmeta predviđeno je da se studenti upoznaju sa svim aspektima praćenja, kontrole kvaliteta vazduha, vode i zemljipta, kao i štetnog dejstva zagađujućih materija na zdravlje ljudi i životnu sredinu.