Циљеви предмета

Представља стицање знања о основним карактеристикама, савременим концепцијама и стратегијама, начинима (квантитативним и квалитативним) и фазама (ублажавање, припремљеност, одговор и опоравак) процеса управљања ризицима у ванредним ситуацијама. Такође, циљ предмета се односи и на стицање основних знања о теоријама, концептима и методама управљања и истраживања ризика од ванредних ситуација.

Исход изучавања

Оспособљеност студената за: управљање ризицима у ванредним ситуацијама на стратешком, тактичком и оперативном нивоу; разумевање процеса анализе опасности и алтернативних парадигми опасности које укључују друштвени, политички, економски и еколошки систем;  разумевање процеса идентификовања опасности и мапирање опасности; визуелизацију ризика и просторно анализирање података о ризицима; идентификацију комуникационих препреки у дискутовању и саопштавању ризика заједници; израду стручних процена ризика и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; научно и критичко промишљање и истраживање појава и проблема у вези управљања ризицима у ванредним ситуацијама.

Садржај и структура предмета

I модул – Уводна разматрања (појам, карактеристике и класификација ванредних ситуација; управљање ризицима у ванредним ситуацијама као наставно-научна дисциплина; историјски аспекти управљања ризицима; теоријски оквири истраживања ризика у ванредним ситуацијама; модели и ванредне ситуације);

 II модул – Управљање ризицима од ванредних ситуација – (дефинисање ризика и неизвесности; извори ризика; врсте ризика; утицај ризика; дефинисање вероватноће; појам, функција и циљеви управљања ризицима од ванредних ситуација; процес управљања ризицима – идентификација контекста, идентификација опасности, процена рзика од опасности, сортирање опасности, анализа ризика појединачних опасности, груписање и одређивање прироритета, процес и алати информисања јавности о ризицима; методе и модели процене ризика; методологија процене ризика; мапирање ризика; профилисање угрожености заједнице од ванредних ситуација; просторна анализа података у вези опасности; одговор на ризике од ванредних ситуација; управљање ризицима и одговор на ванредне ситуације проузроковане природним опасностима; управљање ризицима и одговор на антропогене ванредне ситуације; информациони системи за подршку управљања ризицима од ванредних ситуација; заједнице отпорне на катастрофе – нови оквир управљања ризицима);

III модул – Идентификација опасности, анализа и процена ризика од ванредних ситуација – анализа опасности и угрожености (концепт опасности; променљива парадигма опасности; процес и елементи идентификације опасности; проблеми у анализи ризика; модели процене ризика – динамички и детерминистички, модели вероватноће, модел ,,Hazus MH“; израчунавање вредности вероватноће и последица од ванредних ситуација – дубинске анализе, квантитативне анализе вероватноће, квантитативне анализе последица; технике моделирања; евалуација ризика; прихватљивост ризика; индекс ризика од ванредних ситуација (DRI-UNDP); индекс глобалних ризика од ванредних ситуација (Светска банка); индикатори ризика; међународне скале интензитета опасности – Рихтерова и Меркалијева скала земљотреса; индекс експлозивности вулкана; Бофорова скала ветра; Сафир-Симпсонова скала; праћење цунамија и упозорења; европска скала праћења опасности од лавина; Палмеров регистар суша); анализа ризика – критеријуми за одређивање вероватноће, критеријуми за одређивање последица; мапе и регистри ризика; проблеми анализе ризика; појам и димензије угрожености – угроженост појединца и домаћинства, физичка угроженост, еколошка и економска угроженост, угроженост критичне инфраструктуре; методи процене угрожености; индикатори угрожености – социјалног, економског и еколошког стања; појам и карактеристике отпорности – отпорност домаћинства и друштва, институционална и економска отпорност, еколошка отпорност; процена ризика од природних опасности; процена ризик од техничко-технолошких опасности);

IV модул – Мере за смањење ризика од ванредних ситуација (појам и карактеристике смањења ризика; врсте смањења ризика – структурне: отпорне конструкције, грађевински прописи и регулаторне мере, премештање, структурна модификација, изградња склоништа, изградња баријера и система преусмеравања или задржавања, системи откривања, физичка модификација, системи за третман; и неструктурне мере смањења ризика – едукација грађана; залихе и опрема за реаговање; планови заштите и спасавања; осматрање, рано упозоровање, обавештавање и узбуњивање становништва, средства колективне и индивидуалне заштите, евакуацијација, информисање јавности; финансирање ризика; смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване природним опасностима – литосферске, хидросферске, атмосферске, биосферске; процена и избор мера за ублажавање ванредних ситуација; смањење ризика унапређењем припремљености за ванредне ситуације изазване техничко-технолошким опасностима – експлозије, пожари, хаварије; смањење ризика од ванредних ситуација у пракси;

V модул – Институционално-правни и организациони оквир управљања ризицима од ванредних ситуација (међународно институционално-правни и организациони оквир управљања ризицима – Уједињене нације – Међународна стратегија за смањење ризика од ванредних ситуација, Јокохама стратегија за безбеднији свет, смернице за спречавање природних ванредних ситуација, припрему и ублажавање, Миленијумска декларација; Хјого оквиру за деловање 2005-2015. године, јачање отпорности нација и заједница на катастрофе; Међународна декада за смањење природних ванредних ситуација; Оквир из Сендаја за смањење ризика од ванредних ситуација; Европска унија – Механизам цивилне заштите Заједнице, ЕУ стратегије за смањење ризика од ванредних ситуација у земљама у развоју, Иницијатива за превентиву и спремност за ванредне ситуације у југоисточној Европи; Национални институционално-правни и организациони оквир управљања ризиицима – улога субјеката систем заштите и спасавања у управљању ризицима од ванредних ситуација; улога снага заштите и спасавања у управљању ризицима од ванредних ситуација; Закон о ванредним ситуацијама, о заштити од пожара, о здравственој заштити и јавном здрављу, о водама, шумама, заштити животне средине, о транспорту опасног терета, о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности, о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима; Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; Упутство о Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; Нацрт закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и управљању у ванредним ситуацијама).